מדיניות פרטיות

1. מדיניות פרטיות

1.1 מאחר שהגוף קאר איסט יבוא רכב בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

1.2 מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

2. כללי

2.1 בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

3. רישום לשירותים

3.1 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

4. מאגר המידע

4.1 הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

5. השימוש במידע

5.1 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

5.2 המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

6. דיוור ישיר אלקטרוני

6.1 החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

"ידוע לי ואני נותן את הסכמתי לכך כי הנתונים שמסרתי אודותיי לקאר איסט בע"מ ח.פ. 512850355 (להלן – "קאר איסט"), יועברו לגופים הקשורים עם קאר איסט, ובין השאר ישמרו הנתונים במאגרי המידע של קאר איסט ו/או גופים אחרים הקשורים עם קאר איסט לרבות חברות אם ו/או אחיות ו/או בנות. ידוע לי ואני נותן את הסכמתי לכך כי קאר איסט ו/או הגופים הקשורים עם קאר איסט כפי שפורטו, ייתכן ויעשו שימוש בנתונים האמורים לעיל לשם ביצוע דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכמו כן, יפנו אלי, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, פקסימיליה מערכת חיוג אוטומטית, טלפון או בכל אמצעי אחר, בקשר עם מידע הנוגע לשירותים ו/או מוצרים ו/או מידע טכני ו/או מידע שיווקי ו/או מידע פרסומי, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממני בכתב, לרבות לעניין האפשרות להודיע בכל עת על סירובי לקבלת הפניות כאמור.

לידיעתך מטרת הדיוור הינה שליחת תוכן מעניין אשר לדעת החברה עשוי להיות רלוונטי עבורך ולמשפחתך ואשר כולל בין היתר חדשות, פרסומים והטבות.

במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת ."

6.2 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

6.3 החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

6.4 מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

7. מסירת מידע לצד שלישי

7.1 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

8. Cookies

8.1 אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

8.2 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

9. פרסומות של צדדים שלישיים

9.1 החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבו צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

10. אבטחת מידע

10.1 החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

11. זכות לעיין במידע

11.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

11.2 פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת מייל support@mg-israel.co.il או באמצעות פקס מס' טלפון:' 073-2799299 ______________ או בדואר רגיל אל: קאר איסט בע"מ, רחוב מרק מושביץ 3, עיר: ראשון לציון, מיקוד: 7559901

11.3 בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

12. שינויים במדיניות הפרטיות

12.1 בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

13. צור קשר

13.1 אנו מקדמים בברכה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר למדיניות הפרטיות או כל נושא אחר אנא פנה אלינו: support@mg-israel.co.il או בטלפון 073-2799299

ל\122\557\23